غدیریان

اولین شراره های آتش کین دشمن در کناره غدیر تولد یافت.

غدیریان

اولین شراره های آتش کین دشمن در کناره غدیر تولد یافت.

Image Hosted by Free Photo Hosting at http://www.iranxm.com/
غدیریان

آن زمان که علی (ع) بر ساقه بازوان پیامبر شکفت، دانه های خشم در خاک دل دشمن، سرباز کرد.
پیامبر، شاید سخن تازه ای نگفت، سرّ مکنونی را فاش نکرد و راز سر به مهری را نگشود.
آنچه را که به رمز و کنایه در اینجا و آنجا فرموده بود با جامهای شفاف صراحت به گوش تک تک مردمان ریخت، همه مردمان.
و این برای دشمن سنگین بود و شکننده.
ممکن بود«انت منّی بمنرلة هرون من موسی الا انّه لانبی بعدی» را که همه کس نشنیده بود، به تعبیری دیگرگونه قلب کرد.

۱ مطلب با موضوع «زیارت قبر امام حسن (ع)» ثبت شده است

۱۰
بهمن

قبر امام حسن (ع)

پیامبر اسلام (ص)، آخرین فرستاده ی خدا و سرور پیغمبران، درباره ی زیارت امام حسن (ع) فرمودند:
من زاره فی بقعته، تثبت قدمه علی الصراط یوم تزل فیه الأقدام.
کسی که امام حسن (ع) را در بقعه خودش در مدینه زیارت کند، قدمش بر پل صراط روزی که قدم های همه می لغزد ثابت و استوار خواهد بود.
و همچنین در این باره روایت دیگری آمده است به نحوی که امام صادق (ع) فرمودند: روزی امام مجتبی (ع) در دامن پیامبر اکرم (ص) نشسته بود ناگهان سرش را بلند نمود و گفت: پاداش کسیکه شما را بعد رحلت شما زیارت نماید چیست؟
پیامبر (ص) فرمود:
یا بنیّ؛ من آتانی زائرأ بعد موتی فله الجنه، و من أتی اباک زائراً بعد موته فله الجنه، و من اتاک زائراً بعد موتک فله الجنه.
از فرزندم؛ هر کس بعد از مرگم به زیارت من آید بهشت بر او واجب می شود، و هر کس بعد از مرگ پدرت به زیارت او رود بهشت بر او واجب می شود، و هر کس تو را بعد از مرگ زیارت نماید بهشت بر او واجب می شود.

 منابع :

1-عقیقی بخشایشی، عبدالرحیم. چهارده نور پاک، قم، نشر نوید اسلام، 1381.

 2-خضری، سید احمدرضا. تاریخ تشیع، قم: سمت، حوزه و دانشگاه، 1385.

  • مریم سادات خطیبی